Asmens grįžimo pažymėjimas

Sukurta 2019.10.07 / Atnaujinta 2020.11.23 13:04

Asmens grįžimo pažymėjimas (toliau – AGP) – dokumentas, skirtas grįžti į Lietuvos Respubliką.

Atvejai, kada gali būti išduodamas asmens grįžimo pažymėjimas:

 • Lietuvos Respublikos piliečiams, jeigu jiems esant užsienio valstybėje, pasas arba asmens tapatybės kortelė prarandami, tampa netinkami naudoti ar pasibaigia jo galiojimo laikas ir jei jie užsienio valstybėje neturi kito galiojančio ar tinkančio kelionėms dokumento;
 • asmenims be pilietybės, turintiems leidimą gyventi Lietuvos Respublikoje, grįžti į Lietuvos Respubliką, jiems užsienio valstybėje praradus kelionės dokumentą, jam tapus netinkamu naudoti ar pasibaigus jo galiojimo laikui ir jei jie neturi kito galiojančio ar tinkančio kelionėms kelionės dokumento;
 • užsienio valstybėje gimusiems nepilnamečiams vaikams, kurių tėvai arba vienas iš tėvų yra Lietuvos Respublikos piliečiai, jeigu jiems nebuvo išduoti Lietuvos Respublikos pasai ar asmens tapatybės kortelės ir jei jie neturi kito galiojančio ar tinkančio kelionėms kelionės dokumento (toliau– užsienio valstybėje gimęs vaikas);
 • užsienio valstybės piliečiams, vadovaujantis Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis ar Europos Sąjungos teisės aktais.

Asmens grįžimo pažymėjimo išdavimo tvarka

Prašant išduoti AGP, LR Ambasadai Baltarusijoje asmeniškai turi būti pateikiami šie dokumentai:

 1. tvarkingai ir tiksliai lietuviškais rašmenimis užpildytas nustatytos formos  Prašymas (žr. temą “Prašymų formos”);
 2. dvi 35x45 mm dydžio nuotraukos, atitinkančios asmens, kuriam prašomas išduoti AGP (toliau – Pareiškėjas), amžių. Pateiktų nuotraukų kitoje pusėje turi būti užrašytas Pareiškėjo vardas/-ai ir pavardė;
 3. asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai, jeigu juos turi;
 4. pranešimas apie Lietuvos Respublikos pilietybę patvirtinančio dokumento praradimą, kurio forma nustatyta Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2006 m. spalio 2 d. įsakymu Nr. 1V-377 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2002 m. gruodžio 23 d. įsakymo Nr. 597 „Dėl paso išdavimo, keitimo, paskelbimo negaliojančiu ir naikinimo tvarkos patvirtinimo“ pakeitimo" tuo atveju, jeigu AGP prašoma išduoti praradus pasą arba asmens tapatybės kortelę;
 5. pareiškimas dėl Lietuvos Respublikos pilietybės, tuo atveju, jeigu Pareiškėjas prašo išduoti AGP vietoj prarasto ar negaliojančio daugiau kaip pusę metų asmens tapatybės dokumento.

Prašant išduoti AGP užsienio valstybėje gimusiam vaikui, konsuliniam pareigūnui turi būti pateikti šie dokumentai:

 1. tvarkingai ir tiksliai, lietuviškais rašmenimis užpildytas Prašymas;
 2. dvi 35x45 mm dydžio nuotraukos, atitinkančios Pareiškėjo amžių. Pateiktų nuotraukų kitoje pusėje turi būti užrašytas Pareiškėjo vardas/-ai ir pavardė;
 3. Pareiškėjo tėvų arba vieno iš tėvų tapatybę ir Lietuvos Respublikos pilietybę patvirtinantys asmens dokumentai;
 4. Lietuvos Respublikos institucijų išduotas Pareiškėjo gimimo liudijimas arba legalizuotas arba patvirtintas pažyma („Apostille“) užsienio valstybės institucijų išduotas Pareiškėjo gimimo liudijimas.

AGP išdavimas nepilnamečiams

Dokumentus dėl AGP išdavimo nepilnamečiui vaikui pateikia ir Prašymą pildo jo tėvai, kiti įstatyminiai atstovai ar jų įgalioti asmenys. AGP, išduotus nepilnamečiams vaikams, atsiima vienas iš nepilnamečio vaiko tėvų, įstatyminis atstovas ar jo įgaliotas asmuo. Nepilnamečiai vaikai, išskyrus kūdikius iki 1 metų, turi atvykti į konsulinę įstaigą lydimi vieno iš tėvų, įstatyminio atstovo ar jo įgalioto asmens. Atsiimdamas AGP užsienyje gimusiam vaikui, vienas iš vaiko tėvų, įstatyminis atstovas ar jo įgaliotas asmuo pasirašo nustatytos formos informacinį pranešimą. Jo kopija atiduodama kartu su AGP.

Asmens grįžimo pažymėjimo išdavimo ir galiojimo terminai

Dokumentai dėl AGP išdavimo pateikiami ne anksčiau kaip prieš 3 mėnesius iki planuojamos kelionės.

Sutikrinus duomenis ir nustačius asmens tapatybę ir pilietybę, AGP įprastai išduodamas tą pačią dieną, bet ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo visų reikiamų dokumentų gavimo Lietuvos atstovybėje dienos.

AGP galiojimo laikas nustatomas atsižvelgiant į grįžimo kelionės trukmę, bet ne ilgesnis kaip 15 dienų. AGP įrašytas jo galiojimo laikas netęsiamas.

Konsulinis mokestis

Kilus klausimams dėl AGP išdavimo LR ambasadoje Baltarusijos Respublikoje prašome skambinti  tel.+375 17 217 6496, +375 17 217 6493.

 

Naujienlaiškio prenumerata

Captcha