Artimiausi renginiai

Įsidarbinimas Europos Sąjungos institucijose

Sukurta 2016.04.25 / Atnaujinta 2023.07.10 16:57

Visą informaciją apie įsidarbinimo galimybes ES institucijose, mokomąją medžiagą bei visas naujienas apie Lietuvos narystę Europos Sąjungoje rasite Mano Europa svetainėje.

Europos Sąjungos institucijose dirba daugiau kaip 40 000 žmonių iš įvairių šalių. ES institucijos siūlo tarptautinę karjerą ir daugybę galimybių ambicingiems ir gabiems žmonėms. Aukštosios mokyklos absolventai gali pretenduoti į įvairių sričių darbo be pirminės patirties postus. Taip pat reguliariai įdarbinami aukštąjį išsilavinimą turintys asmenys su darbo patirtimi, administracinis personalas, įvairių sričių specialistai, vertėjai žodžiu ir raštu. Dirbti galima bet kurioje ES institucijoje. Dauguma iš jų yra įsikūrusios Briuselyje arba Liuksemburge. Europos Komisijos dar turi savo atstovybes kiekvienoje ES šalyje ir delegacijas viso pasaulio valstybių sostinėse. ES įvairiose šalyse taip pat yra įsteigusi agentūrų ir decentralizuotų įstaigų. ES institucijų sąrašą su jų veiklos aprašymu rasite čia.

ES institucijose skatinamas darbuotojų judumas ir nuolatinis profesinis tobulėjimas, siūlomi kalbų kursai ir kitos mokymo programos. Darbuotojai gali kilti karjeros laiptais; geriausiai dirbantys darbuotojai paaukštinami greičiau. Taip pat siūlomos lanksčios darbo sąlygos, užtikrinamos lygios galimybės ir rūpinamasi, kad darbuotojai galėtų suderinti šeimyninį ir profesinį gyvenimą. Daugiau informacijos apie ES pareigūnų darbo sąlygas galite rasti Tarnybos nuostatuose.

 

Etatų rūšys/pareigybės

ES tarnautojai skirstomi į:

 • nuolatinius darbuotojus;
 • sutartininkus;
 • laikinuosius darbuotojus;
 • laikinuosius pakaitinius darbuotojus;
 • stažuotojus;
 • deleguotus nacionalinius ekspertus;
 • Europos Parlamento narių padėjėjus.

Nuolatiniai darbuotojai yra skirstomi į įvairias pareigybių grupes – administratorius (AD), asistentus (AST) ir asistentus sekretorius (AST/SC).

Administratorių pareigybės kategorijos yra nuo AD 5 iki AD 16. AD 5 yra pradinis universitetų absolventų lygmuo. Taip pat gali būti vykdoma atranka ir darbinama į labiau specializuotas AD 6 ar AD 7 kategorijos darbo vietas. Tam reikia turėti atitinkamą kelerių metų darbo patirtį. AD 9 – AD 12 kategorijos – tai viduriniosios grandies vadovai. Norint būti atrinktiems ir įdarbintiems šių kategorijų pareigybėse būtina ankstesnė vadovavimo patirtis.

Asistentų pareigybės kategorijos yra nuo AST 1 iki AST 11. Nauji darbuotojai paprastai priimami į AST 1 arba AST 3 kategorijų pareigas. AST 1 kandidatai privalo būti įgiję vidurinį išsilavinimą ir jau turėti atitinkamą patirtį arba būti įgiję atitinkamą profesinį išsilavinimą. AST 3 kandidatai turėtų būti įgiję vidurinį išsilavinimą, atitinkamą profesinį išsilavinimą ir (arba) turėti atitinkamą kelerių metų darbo patirtį.

Asistentų sekretorių pareigybės kategorijos yra nuo AST/SC1 iki AST/SC6. Nauji darbuotojai paprastai priimami į AST/SC1 kategorijos pareigas. AST/SC1 kandidatai privalo būti įgiję vidurinį išsilavinimą ir jau turėti atitinkamą patirtį arba būti įgiję atitinkamą profesinį išsilavinimą. AST/SC2 kandidatų reikalaujama daugiau patirties (ne mažiau kaip 4 metų).

Sutartininkai (CAST) įdarbinami fiziniam darbui ar pagalbinėms administracinėms užduotims atlikti arba pagelbėti specialiose srityse, kuriose trūksta reikiamų įgūdžių turinčių pareigūnų. Sutartininkams nustatytas tam tikras maksimalus darbo laikotarpis. Dažnai pirma jų sutartis yra trumpesnė ir sudaroma 6–12 mėnesių, atsižvelgiant į darbo pobūdį. Kai kuriose ES įstaigose yra galimybė pratęsti sutartį neribotam laikui. Daugiau informacijos apie sutartinių pareigūnų darbą galite rasti Europos Komisijos sutartininkų įdarbinimo taisyklėse.

Laikinieji darbuotojai gali būti įdarbinami atlikti įvairioms labai specializuotoms arba laikinoms užduotims atlikti. Kai kurios institucijos per laikino įdarbinimo įmones įdarbina ir darbuotojų (laikinieji pakaitinai darbuotojai) labai trumpam laikotarpiui (daugiausia 6 mėnesiams).

Europos Parlamento narių padėjėjai. Informacijos apie atskirų frakcijų įdarbinimo tvarką rasite atitinkamose jų interneto svetainėse.

Daugiau informacijos apie pareigybių lygius bei kategorijas galite rasti Tarnybos nuostatose.

Daugiau informacijos apie stažuotes ES rasite čia.

 

Kaip pateikti paraišką

Europos personalo atrankos tarnyba (EPSO) rūpinasi visų ES institucijų darbuotojų atranka (Europos Parlamentui, Tarybai, Europos Komisijai, Teisingumo Teismui, Audito Rūmams, Europos išorės veiksmų tarnybai, Ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui, Regionų komitetui, Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūno ir Europos ombudsmeno tarnyboms). Europos centrinis bankas, Europos investicijų bankas ir Europos investicijų fondas turi savo darbuotojų atrankos procedūras. Kai kurios agentūros taip pat gali įdarbinti sutartininkus iš EPSO rezervo sąrašų (duomenų bazė CAST).

Kokia atrankos procedūra taikoma, priklauso nuo darbo sutarties rūšies (nuo to, ar priimami nuolatiniai, laikinieji darbuotojai, ar sutartininkai) ir nuo pareigų pobūdžio. ES institucijos kandidatus į nuolatinius darbuotojus atrenka rengdamos viešus konkursus. Vertinami atlikti testai ir užduotys, kuriomis tikrinami jūsų profesiniai įgūdžiai ir pagrindinių gebėjimų, žinios yra tikrinamos vis rečiau. Konkursą laimėję paraiškų pateikėjai yra įtraukiami į rezervo sąrašą, iš kurio institucijos prireikus pasirenka naujus darbuotojus. Taigi konkurso tikslas – sudaryti rezervo sąrašą siekiant reaguoti į naujai iškilusius įdarbinimo poreikius, o ne rasti kandidatą konkrečioms pareigoms eiti. Tai reiškia, kad viena iš ES institucijų gali pakviesti jus į pokalbį dėl darbo. Per įprasčiausių pareigybių konkursus atrinktų kandidatų rezervo sąrašai galioja vienus metus. Kitų kandidatų rezervo sąrašai galioja ilgiau. Informaciją apie šiuo metu vykstančius konkursus galite rasti EPSO interneto svetainėje.

Atsižvelgiant į tai, kokių darbuotojų ieškoma, rengiami skirtingi konkursai. Kaskart skelbiamas pranešimas apie konkursą, kuriame pateikiama išsami informacija apie tai, kokių darbuotojų ieškoma, kas gali dalyvauti konkurse, ir aprašoma atrankos procedūra. EPSO vykdo atrankas į keturias pagrindines pareigybių grupes: administratorių (AD), vertėjų (AD), asistentų (AST, įskaitant sekretorius– SC) ir specialistų (AD ar AST) pareigybes. Konkursai administratorių pareigybei užimti skelbiami kovo mėnesį, vertėjų – liepą, asistentų – lapkričio ar gruodžio mėnesiais. Paprastai atrankos procedūra trunka 5–9 mėnesius nuo pranešimo apie konkursą paskelbimo datos.

Viešą konkursą paprastai sudaro du etapai – atranka ir vertinimas. Abiejuose etapuose daugiausia dėmesio skiriama profesinius įgūdžių ir šių bendrųjų gebėjimų vertinimui:

 • Analizė ir problemų sprendimas – gebėjimas nustatyti svarbiausius faktus sprendžiant sudėtingus klausimus ir kūrybiškai rasti praktiškų sprendimų;
 • Bendravimas – gebėjimas aiškiai ir tiksliai bendrauti tiek žodžiu, tiek raštu;
 • Kokybės ir rezultatų užtikrinimas – gebėjimas asmeniškai prisiimti atsakomybę ir siekti aukštų veiklos rezultatų laikantis nustatytos tvarkos;
 • Mokymasis ir tobulėjimas – gebėjimas ugdyti asmeninius įgūdžius ir gilinti žinias apie organizaciją ir jos aplinką;
 • Prioritetų nustatymas ir organizuotumas – gebėjimas teikti pirmenybę svarbiausioms užduotims, lanksčiai dirbti ir veiksmingai paskirstyti darbo krūvį;
 • Atsparumas – gebėjimas veiksmingai dirbti esant dideliam darbo krūviui, pajėgti susidoroti su darbe patiriamu nusivylimu ir prisitaikyti prie kintančios darbo aplinkos;
 • Darbas komandoje - gebėjimas bendradarbiauti su kitais komandos nariais ir kitų organizacijų darbuotojais ir gerbti žmonių skirtumus;
 • Vadovavimas (taikytina tik diplomuotų specialistų pareigoms (administratorių lygmuo) – gebėjimas vadovauti, kurti ir skatinti žmones siekti rezultatų.


Atranka – tai pirminis etapas, kuriame nustatoma, kurių paraiškų pateikėjai patenka į vertinimo etapą. Tai daroma vertinant kompiuteriu atliekamus atrankos testus ir (arba) gyvenimo aprašymus (kai vyksta specialistų konkursai). Geriausi kandidatai kviečiami dalyvauti vertinimo etape.

Vertinimo etape atliekamos įvairios užduotys, kuriomis siekiama įvertinti kandidatų tinkamumą eiti atitinkamas pareigas. Visi kandidatai vertinami objektyviai ir nustatytąja tvarka:

 • dalyvauja keli vertintojai;
 • skiriamos tos pačios užduotys;
 • taikomi aiškiai nustatyti kriterijai.

Testų ir užduočių tipai priklauso nuo pareigybės, į kurią kandidatuojate.

Testų pavyzdžiai skelbiami EPSO interneto svetainėje.

  Vieta Testų tipai Kalba Rezultatai
Atranka Testavimo centras ES ar už jos ribų Žodinio, matematinio ir abstrakčiojo mąstymo testai Jūsų pagrindinė kalba Paraiškų pateikėjai, įvertinti aukščiausiais balais, patenka į antrąjį etapą, jei jų paraiškos atitinka pareigybės aprašyme nustatytus reikalavimus.
Padėties vertinimo įgūdžiai Jūsų antroji kalba (anglų, prancūzų arba vokiečių)
Vertinimas Testavimo centras ES ar už jos ribų

Bendrieji gebėjimai tikrinami

- vertinant, kaip nagrinėjama atitinkamos srities problema
Jūsų antroji kalba Paraiškų pateikėjai, įvertinti aukščiausiais balais, įtraukiami į duomenų bazę (rezervo sąrašą), iš kurios ES institucijos samdo naujus darbuotojus.
Briuselis arba Liuksemburgas - grupinė užduotis
- pristatymas žodžiu
- struktūriniai pokalbiai

Užduočių pavyzdžiai (EUJOBS.IE):

Patarimai kaip pasirengti (EUJOBS.IE):

Sutartininkai samdomi renkantis iš rezervinio kandidatų sąrašo (laikomo duomenų bazėje), sudaryto po atrankos, kurią paprastai rengia Europos personalo atrankos tarnyba (EPSO). Atrankos procedūrą gali sudaryti atranka pagal gyvenimo aprašymus, gebėjimų ir (arba) kompetencijos testai, kurie gali vykti raštu ar žodžiu, arba kiti praktiniai atitinkamos srities testai.

Laikinąsias darbo sutartis siūloma sudaryti, kai reikia atlikti įvairias labai specializuotas arba laikinas užduotis ir yra nustatyta trukmė, pavyzdžiui, mokslinių tyrimų srityje. Laikinųjų darbuotojų atrankos ir įdarbinimo procedūras paprastai atlieka atskiros ES institucijos ir agentūros. Kai kurie padaliniai įdarbina konsultantus tiesiogiai konkurso tvarka. Nepriklausomi ekspertai, galintys padėti institucijai arba agentūrai kokioje nors konkrečioje srityje, raginami ekspertų duomenų bazėse, kurias administruoja atskiros ES institucijos ir agentūros, susikurti slaptažodžiu apsaugotą profilį ir jame pateikti savo duomenis (kontaktinę informaciją, specializaciją, kvalifikaciją ir kt.). Tokiu atveju prireikus jie gali būti kviečiami atlikti konkrečias užduotis. Laisvai samdomi vertėjai raštu gali dirbti Europos Komisijoje, Europos Parlamente ar Europos Sąjungos Teisingumo Teisme. Daugiau informacijos ieškokite skyrelyje Vertimas žodžiu Europoje.

 

Dalyvavimo konkursuose reikalavimai

Jei norite dalyvauti viešame konkurse arba atrankos procedūroje, turite:

 • turėti vienos iš ES šalių pilietybę;
 • turėti visas ES piliečio teises;
 • būti įvykdęs visas įstatymų nustatytas karo tarnybos prievoles;
 • labai gerai mokėti vieną iš oficialių ES kalbų ir pakankamai gerai mokėti dar vieną ES kalbą (bent viena iš jų turi būti anglų, prancūzų arba vokiečių);
 • jei norite dalyvauti kalbų konkursuose, turite puikiai mokėti vieną iš oficialių ES kalbų ir labai gerai mokėti dar dvi ES kalbas (bent viena iš jų turi būti anglų, prancūzų arba vokiečių). 

Taip pat turite atitikti visus konkrečius su kvalifikacija ir profesine patirtimi susijusius reikalavimus, nustatytus atitinkamame pranešime apie konkursą arba kvietime teikti paraiškas. Peržiūrėkite profesinės patirties vertinimo gaires ir tinkamų kvalifikacijų tipų pavyzdžius.

Būtiniausi išsilavinimo reikalavimai skiriasi priklausomai nuo pareigybės. Paprastai keliami tokie išsilavinimo reikalavimai:

 • visoms nediplomuotų specialistų pareigoms (asistentų lygmuo, II ir III pareigų grupės) užimti reikalaujama bent vidurinio išsilavinimo;
 • visoms diplomuotų specialistų pareigoms (administratorių lygmuo, IV pareigų grupė) užimti reikalaujama bent (trejų metų trukmės) universitetinio išsilavinimo.

Kai kuriais atvejais gali būti reikalaujama atitinkamos darbo patirties.

Amžiaus riba nenustatyta, tačiau sulaukę 65 metų pareigūnai automatiškai išeina į pensiją. Išsamesnės informacijos pateikiama ES pareigūnų tarnybos nuostatuose.

Daugiau informacijos apie darbą ES institucijose ir darbuotojų atranką galite rasti EPSO interneto svetainėje.

 

Naudingos nuorodos, norintiems tinkamai pasiruošti EPSO egzaminams